TG02119禁女博士大尺度演绎性感慵懒风29P女博士果团网

TG02119禁女博士大尺度演绎性感慵懒风29P女博士果团网

苟不究其得病之因,其何以为意会?虚劳俗语即怯劳,多因酒色太煎熬;手足心热痰作嗽,遗精汗雨咯血多。

症者微者不移动,腹中坚硬痛堪怜;瘕者假也能移动,忽聚忽散实难凭。予治此证,于调理脾胃药中倍加麦芽,多有应手。

盖脾气孤弱,五液注下,则生痔漏。如邪溜于经,则为桃仁承气之下证,不复再传阳明矣。

故邪在三阳曰阳证,能化热曰热证,不能化热曰寒证;在三阴曰阴证,病阴寒曰寒证,得火化曰热证。故阳用事则春生夏长,阴用事则秋收冬藏。

元首诸阳之都会,轻清须伏本根源;小火煎熬能作痛,治明部位有春回。又有当泄不泄致,也有忘想冲闪因;更有清浊牵丝腻,萆薢分清饮可寻。

盖气取诸阳,血取诸阴。 夷考陶氏,剽南阳唾余,分别门类,将经中语气,皆为断截。

Leave a Reply